fysiotherapeute, master sportfysiotherapeute, handtherapeute, dry needling

fysiotherapeut, master sportfysiotherapeut, Schouder Netwerk Rotterdam – Drechtsteden (SNRD)

fysiotherapeut, master sportfysiotherapeut, oedeemtherapeut (methode Vodder)